Informace o ochraně osobních údajů

V tomto sdělení o ochraně osobních údajů naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů osobou samostatně výdělečně činnou, Lenkou Bozkovou, Mládežnická 1, Břeclav, IČO 87026341, („Správce“).

Odpovědnost za ochranu osobních údajů

Správce zpracovává Vaše osobní údaje především v souladu (i) s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679)  (dále jen „nařízení“) a (ii) s právním předpisem doplňujícím některá ustanovení nařízení, který po 25. 5. 2018 zruší a nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon o zpracování osobních údajů). Pokud Správce zpracovává Vaše rodné číslo nebo vyžaduje-li Váš souhlas se zpracováním rodného čísla, děje se tak v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází na základě Vašeho souhlasu, ledaže jde o zpracování, ke kterému právní předpisy Váš souhlas nevyžadují a umožňují zpracování na základě jiného právního důvodu.

Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu za následujícími účely:

a) zasílání obchodních sdělení Správcem, včetně nabídky doplňkových služeb souvisejících s Vaší smlouvou (úvěr, finanční a další služby, atd.)

b) nabízení pojištění;

c) zpracování a poskytnutí nabídky investic a stavebního spoření,

d) nabídka doplňkového penzijního připojištění.

Kategorie osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané Správcem dle předchozího odstavce zahrnují veškeré údaje poskytnuté prostřednictvím formulářů, dotazníků či v rámci vzájemné komunikace. Zejména se jedná o jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail.

Doba uchovávání údajů

Osobní údaje, které Správci poskytnete, budou uchovávány po dobu 1 roku, pokud nedojde uzavření smlouvy. V případě zpracování na základě Vámi uděleného souhlasu budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání souhlasu či do písemného odvolání souhlasu e-mailem na e‑mailovou adresu Správce Lbozkova@email.cz.

V případě, že mezi Vámi a Správcem dojde k uzavření smlouvy, budou Vaše osobní údaje dále zpracovávány dle směrnic Broker Trust, a.s. Souhlas s tímto zpracováním je součástí smluvní dokumentace.

Vaše práva

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

  • Právo na přístup k osobním údajům: máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
  • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: máte právo požadovat jejich opravu Vašich nepřesných či nepravdivých osobních údajů.
  • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Správce vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to ukládá zákonná povinnost.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Správci požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Správce Vaše osobní údaje předal třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů.
  • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce. V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

Zásady používání souborů cookies

Tyto stránky využívají aplikace pro sledování návštěvnosti. V souvislosti s touto funkcí jsou do vašeho prohlížeče ukládány krátké textové informace s omezenou dobou platnosti (tzv. cookies). Díky nim vám mohu nabídnout lepší zážitky při prohlížení našich webových stránek a neustále zlepšovat své služby.

V některých případech používám reklamní soubory cookie třetích stran, které nám umožňují pochopit a zlepšit účinnost naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookie se někdy používají pro personalizaci, změnu zacílení a optimalizaci on-line reklamy.

Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics používá souborů “cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Facebook marketing

Pokud navštívíte náš web, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně využít toto info pro remarketing a lepší cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 1 roku od návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět, můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Dne 30. 8. 2020